Avís legal

Sobre la propietat Legal i el Copyright
El propietari d’aquesta web i el seu contingut és l’empresa Hotel Ampolla Sol, en endavant HOTEL. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer o exposició d’aquesta web sense el corresponent consentiment dels seus propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant HOTEL exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.
HOTEL es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació enviada a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser certa i no vulnerarà el dret a tercers ni a la legalitat vigent.
HOTEL declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus al no poder garantir al 100% la absència de virus ni altres elements a la web.


  Condicions d’utilització de la web
HOTEL ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.
HOTEL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.hotelampollasol.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, HOTEL es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a hotel que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.


  Política de Protecció de dades personals
Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOTEL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
HOTEL, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LOPD 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avaladors de l’entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.
Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d’inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb HOTEL, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per HOTEL.
HOTEL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a HOTEL. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb HOTEL.
HOTEL pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que HOTEL reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.